(0224) 441 11 05         volen@volen.com.tr

KVKK BİLGİLENDİRME

Anasayfa    

Kurumsal

 

VOLEN MEKATRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRMEHukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş olan Volen Mekatronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, müşteri ve insan merkezli iyi bir yönetim sistemiyle faaliyet göstermekte olup ; özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuat kapsamında sorumluluklarının bilincindedir.

Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu olan Volen Mekatronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi işbu kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT
Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir haktır. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Özel hayatın hayatın gizliliği başlıklı 20. Maddesinde :

‘Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz ( Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md. ).

( Ek fıkra: 07/05/2010-5982/2 md. ) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” denilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddesine ek olarak kanun koyucu kişisel verilerin korunması hakkında düzenlemeler yapmış ; bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi: ‘Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi’ ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi işbu Kanunun 5. maddesinde sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. Buna göre;

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinden birinin varlığı durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi mümkün bulunmaktadır

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE BENİMSENEN İLKELER
Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri çerçevesinde işlenebilmektedir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Veri sorumlusu olarak Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti, 6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• 11. maddede sayılan diğer hakları.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirileceği zaman :
Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmesi halinde; aydınlatma kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yapılmaktadır.
Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesi halinde ;
a) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul süre içerisinde,
b) kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında
c)kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarım yapılacağı sırada yapılmaktadır.

İşbu usul ve esaslar doğrultusunda veri sorumlusu Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti tarafından hazırlanan aydınlatma metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

- VOLEN MEKATRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TEDARİKÇİ/MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

- VOLEN MEKATRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ

- VOLEN MEKATRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI


KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, SAKLANMASI VE İMHASI
Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti 6698 sayılı Kanun’un veri güvenliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

Bu hususta ‘Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle, aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti.'ne iletmeniz gerekmektedir.Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Kanalları
E-posta Adresi : volen@volen.com.tr
İkametgah Adresi : Alaadinbey Mahallesi 615. Sokak No:2BC, 16120 Nilüfer / Bursa / Türkiye

(Veri sahibi olarak haklarınız Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Aydınlatma Metinlerinde de mevcuttur.)

SON OLARAK ; 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işleme amacı, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, işbu verilerin hangi amaçla kimlere aktarıldığı hususlarının güncel olması gerekmektedir.

Bu noktada kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda ; Volen Mekatronik San.Tic.Ltd.Şti. tarafından gereken güncellemeler yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.